KIEROWNIK

ZAKŁADU  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  W  WYSOKIEJ

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista ds. ochrony środowiska

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka

 

  1. STANOWISKO PRACY:

Specjalista ds. ochrony środowiska  (wymiar czasu pracy: 1 etat)

 

   II.        WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba ubiegająca  się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.

1)     posiada obywatelstwo  polskie

2)     posiada nieposzlakowaną opinię

3)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

4)     nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

5)     spełnienie  jednego  z poniższych warunków:

a)    posiada wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska lub gospodarka wodna,

b)    posiadanie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

6)     dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności prawo wodne, prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach wraz z aktami wykonawczymi

 

 III.        WYMAGANIA DODATKOWE

1)     Rzetelność, sumienność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność, wytrwałość, spostrzegawczość, uzdolnienia organizacyjne, rozumowanie logiczne oraz umiejętność pracy w zespole.

2)     Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)

 

  IV.      ZAKRES  WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1)  Kontrola i przestrzeganie przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prawa wodnego

2)   Zbieranie danych, prowadzenie rejestrów oraz ewidencji z zakresu wytwarzanych  odpadów, produkcji wody, odprowadzania ścieków, emisji zanieczyszczeń do powietrza, spalania paliw w transporcie drogowym oraz urządzeniach stacjonarnych. Obsługa BDO.

3)   Ustalanie i wyliczenie należnych opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzanie informacji i przekazywanie ich do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Obsługa KOBIZE.

4)   Sporządzanie  oświadczeń podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne i przekazywanie do odpowiednich organów Wód Polskich.

5)   Prowadzenie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi wytwarzanymi na oczyszczalni ścieków w Wysokiej

6)  Prowadzenie gospodarki związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

7)   Przygotowywanie stosownych dokumentów do zezwoleń oraz pozwoleń wodno-prawnych    na wprowadzanie do środowiska substancji w zakresie eksploatacji instalacji powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ,wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów.

8)  Prowadzenie monitoringu jakości pobieranej i uzdatnianej wody i badań  w ramach kontroli zewnętrznej i wewnętrznej, jakości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni oraz doprowadzanych do odbiornika.

9)    Informowanie mieszkańców o jakości wody do picia .

10)  Prowadzenie monitoringu jakości komunalnych osadów ściekowych.

11)  Sporządzanie sprawozdań i analiz statystycznych dla Urzędu Statystycznego

12)  Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie azbestu.

13) Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem odpadów otrzymywanych z poszczególnych części oczyszczalni i stacji uzdatniania wody i innych zarządzanych obiektów.

14) Planowanie przeprowadzenia przeglądów budowlanych, elektrycznych i innych ocen technicznych obiektów gospodarki wodno-ściekowej, w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych związanych z gospodarką wodno-ściekową.

15) Prowadzenie gospodarki materiałowej, zamawianie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych  na awarie urządzeń.

16)  Zaopatrzenie oczyszczalni ścieków oraz stacji  uzdatniania wody w preparaty chemiczne do potrzeb technologicznych.

17)  Prowadzenie sprawozdawczości związanej z KPOŚK oraz Aglomeracją Wysoka.

18)  Prowadzenie gospodarki hydrantowej.

19) Dokształcanie i doskonalenie swoich kwalifikacji w drodze samokształcenia lub uczestniczenia  w kursach.

20)  Inne zadania zlecone przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Wysokiej

 

Zawód specjalisty ochrony środowiska wymaga ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co wynika zarówno z rozwoju dziedziny, w której pracuje, jak i zmian w prawie dotyczącym ochrony środowiska. Ważną cechą psychofizyczną w tym zawodzie jest gotowość do ustawicznego kształcenia się.

 

    V.        WYMAGANE DOKUMENTY

1)     Życiorys (CV)

2)     List motywacyjny

3)     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4)     Kwestionariusz osobowy (pobierz)

5)     Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

6)     Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz  że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

7)     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

 

  VI.        TERMIN I  MIEJSCE  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW

 

    1). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Zakładzie Gospodarki  Komunalnej w Wysokiej, ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka   w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. ochrony środowiska  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej”- w terminie do dnia  20 kwietnia  2021r. do godz. 15.00

           Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   2)  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu (www.zgkwysoka.pl) , na stronie biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i Gminy Wysokiej oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka.

   3)   Nabór  na stanowisko odbędzie się w dwóch etapach: I etap polegający na   analizie formalnej  dokumentów,  II  etap obędzie się test kwalifikacyjny. O terminie II etapu osoby, które spełniają warunki formalne, zostaną powiadomione indywidualnie.

4) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

Jednocześnie informuję, że w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

/-/    mgr inż. Sylwia Szalska     

Kierownik Zakładu

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna                                                          

Kwestionariusz osobowy                                                           

Ogłoszenie o naborze