Wysoka, dnia 31.03.2021 r.


RMiG.00021.34.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020.713 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i § 47a. ust. 1 i ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XXXIV Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka. 
Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.00.
Ze względu na ograniczenia wynikające z pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju ww. sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania (z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams).

 Przedkładam porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.
5. Likwidacja Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu,
a) przedstawienie przez Burmistrza opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz informacji
o odbytych spotkaniach w ww. sprawie,
b) opinia związków zawodowych nauczycieli w przedmiotowej sprawie,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały  -  Projekt uchwały nr 1.
6. Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Wysokiej,
a) przedstawienie przez Burmistrza opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz informacji o odbytych spotkaniach w ww. sprawie,
b) opinia związków zawodowych nauczycieli w przedmiotowej sprawie,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały  -  Projekt uchwały nr 2.
7. Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Wysokiej,
a) przedstawienie przez Burmistrza opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz informacji o odbytych spotkaniach w ww. sprawie,
b) opinia związków zawodowych nauczycieli w przedmiotowej sprawie,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały  -  Projekt uchwały nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 r. -  Projekt uchwały nr 4.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru  obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka. -  Projekt uchwały nr 5.
10. Podjęcie uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych  mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Rudna, Stare i Gmurowo, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 6.
11.  Podjęcie uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych  mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Wysoka Wielka i miasta Wysoka, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 7.
12. Podjęcie uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych  mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Wysoczka i miasta Wysoka, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 8.
13. Podjęcie uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych  mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie i Wysoczka, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 9.
14. Podjęcie uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych  mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Czajcze i Sędziniec, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 10.
15. Podjęcie uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych  mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Bądecz i Sędziniec, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 11.
16. Podjęcie uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych  mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Tłukomy i Kijaszkowo, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 12.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r. Pani Teresy Garland, złożoną w interesie publicznym - Projekt uchwały nr 13.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  z dnia 4 marca 2021 r. Pani Teresy Garland, złożoną w interesie publicznym - Projekt uchwały nr 14.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana A.D. z dnia 04.02.2021r. w sprawie przyłącza kanalizacyjnego - Projekt uchwały nr 15.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok - Projekt uchwały nr 16.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 - 2031 - Projekt uchwały nr 17.
22. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.
23. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
24. Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje  i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.
25. Prezentacja złożonych interpelacji w okresie międzysesyjnym.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
28. Wolne wnioski.
29. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy.
30. Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.
31. Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
32. Zakończenie i zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.                

 

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka

 

                                                                              Henryk Stańczyk
          

  

Szczegóły posiedzenia wraz z załącznikami na aplikacji eSesja - http://api.esesja.pl/posiedzenie8/4d3171a3-f88d-4

  
                                                 
Uwaga:
        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.
        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku
z  art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2020.713) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".
        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.