PP.67330.1.2021.       

                                                                              Wysoka, dnia 11 marca 2021 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 293/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49, w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 256/, na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Adama Radkiewicza, ul. Chopina 1, 61-708 Poznań, w dniu 11 marca 2021 roku, została wydana zmiana decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka nr PP.67330.7.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7 maja 2019 r., wydanej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Modernizacja linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Wyrzysk – Wysoka: - budowa linii kablowej od rozłącznika nr 747 do stacji 03-1711 Wysoka, ul. Akacjowa”

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 43 leżącej w obrębie ewid, Wysoka Wielka.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                          mgr Artur Kłysz

 

 

Otrzymują:

1. strony poprzez;

-  wywieszenie na gablotach ogłoszeń (Wysoka, Wysoka Wielka)

- publikację w BIP

2. a/akta

insp. ds. planowania przestrzennego

i budownictwa

I. Firlej-Wachowska

tel.: 67 2871004 w. 44