PP.6710.6.2021

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

w sprawie zamiaru opracowania planów przestrzennych dla terenów mieszkaniowych

sytuowanych w obszarach wyłączonych z możliwości lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej

w związku ze zbyt bliskim sąsiedztwem wiatraków

 

 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych [Dz.U.2020.981 t.j.] w art.  4. określa, że minimalna odległość, w której mogą być lokalizowane nowe budynki mieszkalne - od elektrowni wiatrowej, musi być równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości tejże elektrowni.

 Wszystkie te tereny, które leżą w odległości mniejszej niż określona w cytowanej wyżej ustawie, to tereny o ograniczonych możliwościach inwestycyjnych. Na tych obszarach dopuszczalna jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków mieszkalnych, niemożliwa jest natomiast lokalizacja nowych budynków mieszkalnych z wyłączeniem sytuacji w których teren jest objęty planem przestrzennym dopuszczającym taką możliwość lub uzyskano już decyzje o warunkach zabudowy, czy o pozwoleniach na budowę, sankcjonujących lokalizację funkcji mieszkaniowych. Na obszarach ograniczeń nie jest również możliwe dokonanie zmiany sposobu użytkowania budynków lub pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka podejmuje inicjatywę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonów ograniczeń inwestycyjnych.

W sytuacjach gdy właściciel nieruchomości planuje wybudować nowy dom, czy też zlokalizować innego typu inwestycję związaną z wprowadzeniem funkcji mieszkaniowej, zapraszamy do składania wniosków, zgłaszania swoich uwag i wątpliwości - w terminie do 31 marca 2021 r.   

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                  mgr Artur Kłysz

 

 

 

 

 

Otrzymują:

BIP

Gabloty sołeckie – cała gmina

a/a

IF-W