Wysoka, dnia 30 grudnia 2020 r.

RMiG.00021.31.2020

  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020.713 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i § 47a. ust. 1 i ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XXXI Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 14.00.

Ze względu na ograniczenia wynikające z pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju ww. sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania (z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams).

 

Przedkładam porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.     Przedstawienie prawnych możliwości funkcjonowania szkół podstawowych:

1)   I Wariant:

a)   likwidacja Szkoły Podstawowej w Bądeczu,

b)   przekształcenie szkół: Szkoły Podstawowej w Czajczu oraz Szkoły Podstawowej Mościskach w szkoły filialne Szkoły Podstawowej w Wysokiej.

2)   II wariant:

a)   przekształcenie szkół: Szkoły Podstawowej w Bądeczu i Szkoły Podstawowej w Czajczu w szkoły filialne Szkoły Podstawowej w Wysokiej,

b)   pozostawienie Szkoły Podstawowej w Mościskach jako pełnej szkoły ośmioklasowej.

3)   III wariant:

a)   przekształcenie szkół: Szkoły Podstawowej w Bądeczu i Szkoły Podstawowej w Czajczu w szkoły filialne Szkoły Podstawowej w Wysokiej,

b)   obniżenie stopnia organizacji Szkoły Podstawowej w Mościskach przy zachowaniu jej statusu jako odrębnej jednostki organizacyjnej.

6.     Propozycja Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Wysoka od roku szkolnego 2021/2022,

a)   prezentacja,

b)   dyskusja.

7.   Prezentacja propozycji  zgłoszonych na posiedzeniach Komisji Rady.

8.     Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego w sprawie przedłożonych propozycji.

9.     Stanowisko Związków Zawodowych i Rad Rodziców działających w szkołach w sprawie przedłożonych propozycji. 

10. Dyskusja w sprawie proponowanych zmian funkcjonowania szkół.

11. Podjęcie uchwał w sprawach zmian sieci szkół podstawowych – Projekty uchwał nr 1-5

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok - Projekt uchwały nr 6.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 - 2031  - Projekt uchwały nr 7.

14.       Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

15.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

16.       Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

17.       Prezentacja złożonych interpelacji w okresie międzysesyjnym.

18.        Interpelacje i zapytania radnych.

19.       Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

20.       Wolne wnioski.

21.      Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXIX i XXX Sesji Rady Miasta i Gminy.

22.      Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

23. Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

24. Zakończenie i zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

Szczególy posiedzenia wraz z załącznikami - http://api.esesja.pl/posiedzenie8/114405

 

                                                      Przewodniczący

                                                    Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                  Henryk Stańczyk

  

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z  art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2020.713) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.