Zarządzenie Nr 279/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 713) w związku z art.11 ustawy z dnia 11 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej ds mienia komunalnego.

§ 2. 1. Nabór jest przeprowadzany w formie konkursu.

2. Rozpocznie się dnia 28 października 2020 r. i potrwa do 16 listopada 2020 r. do godz. 1500.

§ 3. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu zostanie opublikowane do dnia 30 października 2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem konkursu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Artur Kłysz - Przewodniczący

2) Halina Borowczyk - Sekretarz

3) Danuta Sinkiewicz

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób, o którym mowa w § 3.

Burmistrz Miasta i Gminy


mgr Artur Kłysz