Lp.

Nazwa procedury

karta usługi

Wnioski

USC

1.

Ślub konkordatowy

USC/1

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności

2.

Ślub cywilny

USC/2

3.

Rejestracja zgonu

USC/3

 

4.

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

USC/4

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (kilka)

5.

Sprostowanie, uzupełnienie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

USC/5

Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

6.

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi

USC/6

Wniosek o wpisanie AM sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego

7.

Uznanie ojcostwa

USC/7

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

8.

 

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

USC/8

 

 

9.

Zmiana imienia lub nazwiska

USC/9

Wniosek o zmianę imienia_nazwiska_nazwiska rodowego

10.

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

USC/10

Wniosek o przyjęcie oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska

11.

 

Nadanie dziecku nazwiska (męża matki lub żony ojca)

USC/11

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

12.

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

USC/12

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

13.

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

USC/13

Wniosek o przyjęcie oswiadczenia o zmianie imienia dziecka

14.

Wydanie dowodu osobistego

USC/14

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

15.

Wnioski o udostepnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

USC/15

 

16.

Rejestracja zdarzenia  z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

USC/16

 

17.

Zbiórki publiczne

USC/17

Zbiórki publiczne

18.

Zgromadzenia publiczne

USC/18

Oswiadczenie_przewodniczacego

Zawiadomienie_o_zgromadzeniu

Zawiadomienie_o_zgromadzeniu_postepowanie_uproszczone

STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI

1.

Zameldowanie na pobyt stały

EL/1

Zameldowanie na pobyt stały

Zgłoszenie pobytu stałego

2.

Wymeldowanie z pobytu stałego

EL/2

Wymeldowanie z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

3.

Zameldowanie na pobyt czasowy

EL/3

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zgłoszenie pobytu czasowego

4.

Wymeldowanie z pobytu czasowego

EL/4

Wymeldowanie z pobytu czasowego

5.

Zameldowanie cudzoziemca

EL/5

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

6.

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

EL/6

wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

7.

Zameldowanie w trybie administracyjnym

EL/7

Wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

8.

Zaświadczenie o zameldowaniu/wymeldowaniu

EL/8

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności-pobyt czasowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności-pobyt stały

9.

Dane z Rejestru Mieszkańców, Rejestru zamieszkania cudzoziemców i Rejestru Pesel

EL/9

 

10.

Wpisanie do stałego rejestru wyborców

EL/10

Wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_wyborców_deklaracja

11.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- zmiana danych w ewidencji działalności gospodarczej

- zawieszenie działalności gospodarczej

- wznowienie działalności gospodarczej z CEiDG

EL/11

Wniosek CEIDG wraz z załącznikami

12.

Wnioski o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców

EL/12

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rrejestru mieszkańców oraz ejestru Pesel

13.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

EL/13

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

14.

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu  poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

EL/14

 

15.

Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym

EL/15

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego krajowego przewozu osób

STANOWISKO DS. OŚWIATY

1.

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

OŚW/1

 

2.

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

OŚW/2

 

3.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

OŚW/3

 

4.

Awans zawodowy nauczycieli

OŚW/4

 

5.

Pomoc materialna dla uczniów

OŚW/5

 

6.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

OŚW/6

 

7.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół transportem własnym

OŚW/7

 

8.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół transportem zbiorowym

OŚW/8

 

STANOWISKO DS. MIENIA KOMUNALNEGO

1.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

MK/1

 

2.

Wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości mogących poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej

MK/2

 

3.

Wniosek w sprawie najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

MK/3

 

4.

Wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

MK/4

 

5.

Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

MK/5

 

6.

Wniosek w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej

MK/6

 

7.

Wniosek w sprawie wynajęcia świetlicy wiejskiej

MK/7

 

8.

Wniosek w sprawie przyznania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

MK/8

 

9.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej

MK/9

 

STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1.

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

PP/1

Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunków_zabudowy

2.

 

 

3.

Zaświadczenie  o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PP/3

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

4.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Wysoka

PP/4

Wniosek o zmianę decyzji warunkach zabudowy

5.

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego, o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o położeniu na obszarze rewitalizacji

PP/5

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

6.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

PP/6

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7.

Nadanie numeru porządkowego  nieruchomości

PP/7

Wniosek o wydanie wypisu  wyrysu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

8.

Wniosek  o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PP/8

 

9.

Wniosek w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

PP/9

 

10.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

PP/10

 

STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

1.

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

OŚ/1

 

2.

Wydawanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach

OŚ/2

 

3.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

OŚ/3

 

4.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

OŚ/4

 

5.

Dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota

OŚ/5

 

6.

Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

OŚ/6

 

STANOWISKO DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

1.

Dodatki mieszkaniowe

MD/1

 

2.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

MD/2

 

3.

Wskazanie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem eksmisyjnym

MD/3

 

4.

Zaświadczenie w sprawach dodatków mieszkaniowych

MD/4

 

5.

Zaświadczenie w sprawach mieszkaniowych

MD/5

 

6.

Umowa najmu lokalu socjalnego, na kolejny okres

MD/6

 

7.

Przydział mieszkania z zasobu gminy

MD/7

 

8.

Zamiana mieszkania z zasobu gminy

MD/8

 

9.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

MD/9

 

10.

Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie  na sprzedaż napojów alkoholowych

MD/10

 

11.

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

MD/11

 

12.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

MD/12

 

STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT

1.

Zaświadczenie o niezaleganiu lub wysokości zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

FnW/1

Wniosek o niezaleganiu

pps-1 pełnomocnictwo szczególne

2.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, osoby prawne

FnW/2

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych

Uchwała podatek od środków transportowych 2020

3.

Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych

FnW/3

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości 2020

4.

Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

FnW/4

FnW4 DN1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

FnW4  ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

5.

Wymiar podatku leśnego od osób fizycznych

FnW/5

 

6.

Wymiar podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

FnW/6

 

7.

Wymiar podatku rolnego od osób fizycznych

FnW/7

 

8.

Wymiar podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

FnW/8

 

9.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego

FnW/9

 

10.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej

FnW/10

 

11.

Wniosek o zwolnienie gruntów z podatku rolnego oraz udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

FnW/11

 

12.

Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

FnW/12

 

13.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty

FnW/13

 

14.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty, zapłaty zaległości podatkowej

FnW/14

 

15.

Oświadczenie o posiadaniu psa

FnW/15

 

16.

Wniosek o rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej

FnW/16

 

STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH

1.

Zgoda na użycie hejnału Miasta i Gminy Wysoka

Or/1

 

STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY

1.

Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Wysoka

RMiG/1

 

STANOWISKO DS. WINDYKACJI PODATKOWEJ

1.

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej

Fn.Wp/1

 

2.

Wniosek o zwrot nadpłaty lub zarachowanie w poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań z tytułu:

- podatku od nieruchomości

- podatku leśnego

- podatku rolnego

- podatku od środków transportowych

Fn.Wp/2

 

STANOWISKO DS. DRÓG I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

1.

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

D/1

 

2.

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu na drogę gminną

D/2

 

3.

Zajęcie pasa drogowego (np. rusztowanie)

D/3

 

STANOWISKO DS. LEŚNICTWA

1.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

OŚ-L/1

 

2.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów

OŚ-L/2

 

STANOWSKO DS. KULTURY, SPORTU, SPRAW WOJSKOWYCH I OC

1.

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

WOC/1

 

2.

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji

WOC/2

 

3.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

WOC/3

 

4.

Wniosek o korzystanie z hali widowiskowo-sportowej

WOC/4