K O M U N I K A T

Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 12 października 2020 r.

 

 

       Działając na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz §18 pkt 2 Uchwały Nr LVII/305/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dz. Urzęd. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r, poz. 7714),   zmienionej Uchwałą nr XXII/153/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 maja 2020 r. (Dz. Urzęd. Województwa Wielkopolskiego
z 2020 r, poz. 4733),

 w związku  z wnioskiem złożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka (pismo Nr Or.III.00530.3.2020 z dnia 06.10.2020r., rozszerzam porządek obrad XXVII Sesji Rady Miasta
i Gminy Wysoka zwołanej na dzień 26 października 2020 r. o nw. sprawę:

·     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy partnerskiej przy realizacji projektu Gminy Piła pn. „Miasto Piła z nową energią” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”- Projekt uchwały nr 5.

      Powyższy projekt uchwały planuję realizować w kolejności po pkt 9 opublikowanym porządku obrad XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

Aktualny szczegółowy porządek obrad wraz z projektami uchwał:

 

 

      W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z uwagi na zwiększające się ryzyko infekcji WIRUSA COVID -19, zachęcam naszych mieszkańców do oglądania transmisji z obrad sesji
w swoich domach (
www.gminawysoka.pl ; link: transmisje obrad Rady – esesja.tv).

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                               Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                 

                                                                                       (-)  Henryk Stańczyk

 

Uwaga:

     Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

     Jednoczenie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

      Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

     Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka  
http://bip.gminawysoka.pl/?c=700