INFORMACJA

o możliwości zapoznania się mieszkańców z projektami statutów:

Osiedla Słoneczne oraz Osiedla T. Kościuszki.

 

Uprzejmie informuję, że Komisja Statutowa Rady Miasta i Gminy Wysoka opracowała projekty „nowych” statutów jednostek pomocniczych: Osiedle Słoneczne oraz Osiedle T. Kościuszki.

            Z treścią projektów statutów mieszkańcy mogą zapoznać się w terminie od 12 do 26 sierpnia 2020 r.

            Jednocześnie informuję, że projekty statutów jw. będą omawiane i konsultowane z mieszkańcami ww. osiedli w dniu 21 sierpnia 2020 r., tj. piątek podczas Ogólnego Zebrania Mieszkańców, odpowiednio:

o 17.30 – Osiedle Słoneczne

o 19.00 – osiedle T. Kościuszki

(zebrania te odbędą się w Klubie „POKUSA” w Wysokiej).

            Ewentualne wnioski, zastrzeżenia, pytania dot. treści projektów statutów można kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej telefonicznie – nr tel. 67 2871004 wewn.37 lub osobiście – pok. Nr 26 (Sekretarz MiG Wysoka).

 

Zał. 2

- projekt statutu Osiedla Słoneczne

- projekt statutu Osiedla T. Kościuszki