Zarządzenie Nr 244/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), uchwały nr XXXIX/244/2014 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszańcami Miasta i Gminy Wysoka (DZ. Urz. Województwa Wielkopolskiego 2014.2535) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zarządza co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców, wniesienie uwag i ewentualna akceptacja projektu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 3 sierpnia do 21 sierpnia 2020 roku.

§ 3. Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków udostępniony zostanie mieszkańcom na stronie internetowej Miasta i Gminy Wysoka, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w formie papierowej dostępnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka.

§ 4. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i opinie składać można pisemnie w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej) adres office@gminawysoka.pl

§ 5. Za koordynację i przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Pan Adam Zgryźniak inspektor Urzędu Miasta i Gminy Wysoka.

§ 6. Z przebiegu konsultacji projektu sporządzony zostanie protokół, który podany zostanie do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Adamowi Zgryźniak – inspektorowi Urzędu Miasta i Gminy Wysoka.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.