BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

OGŁASZA PONOWNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. OŚWIATY

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

Określenie stanowiska:

ds. oświaty

Wymiar czasu pracy:

pełny etat (40 godzin tygodniowo)

 1. Wymagania niezbędne:

  1) obywatelstwo polskie

  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  3) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym dające kwalifikacje do pracy w administracji publicznej (np. administracja, ekonomia, prawo)

  4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe

  5) nieposzlakowana opinia

 2. Wymagania dodatkowe:

  1) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo oświatowe, o systemie informacji oświatowej, o finansowaniu zadań oświatowych, Karta Nauczyciela

  2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

  3) umiejętność interpretacji aktów prawnych, sporządzania sprawozdań SIO,

  4) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność

  5) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych.

 3. Zakres zadań na stanowisku:

 1. w sprawach oświaty:

    1. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem planu sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę, a także określaniem granic obwodów publicznych szkół podstawowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał w tej sprawie;

    2. przygotowywanie, w terminie do dnia 31 października, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek podległych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu, celem przedłożenia organowi Gminy;

    3. współdziałanie z kuratorium oświaty w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa, a także w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek oraz w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej;

 1. prowadzenie wszelkich spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi w tym zakresie;

 2. sprawdzanie pod kątem poprawności opracowanego rocznego arkusza organizacji pracy przedszkoli i szkół podstawowych;

 3. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

 4. przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom oświatowym z budżetu Miasta i Gminy Wysoka;

 5. opracowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę;

 6. współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego i sporządzanie projektu oceny kierowników jednostek oświatowych;

 7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród pracownikom placówek oświatowych;

 8. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, w tym prowadzenie rejestru wydanych aktów mianowania;

 9. wprowadzanie danych do systemu SIO zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz kontrola nad poprawnością wprowadzonych, do systemu SIO, danych przez szkoły i przedszkola;

 10. przygotowywanie opinii dotyczących wydawania zezwoleń na założenie szkoły niepublicznej;

 11. prowadzenie rejestru placówek oświatowych;

 12. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych;

 13. organizowanie w uzgodnieniu z dyrektorami szkół dowozu uczniów do szkół, przygotowywanie umowy na dowozy i opiekę uczniów w czasie dowozu z terenu Gminy;

 14. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji;

 15. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem żłobków lub klubów dziecięcych lub ich zespołów oraz prowadzenie rejestru prowadzonych żłobków lub klubów dziecięcych oraz publikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej;

 16. prowadzenie spraw związanych z usługami dziennego opiekuna, w tym przeprowadzanie otwartego konkursu, przygotowywanie projektów umów na usługi, projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalanie oraz prowadzenie wykazu dziennych opiekunów oraz publikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej;

 17. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty dodatkowej za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;

 18. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy;

 19. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej;

 20. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem:

  1. stypendiów i zasiłków szkolnych,

  2. nagród za wybitne osiągnięcia sportowe,

  3. nagród dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

 1. W sprawach opieki zdrowotnej:

  1. prowadzenie obsługi profilaktycznych programów zdrowotnych;

  2. sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w budynku Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

 2. stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy i środki łączności (telefon stacjonarny i dostęp do internetu),

 3. praca w godzinach: poniedziałek: 7.00-17.00 (w systemie rotacyjnym), wtorek – piątek 7.00 – 15.00,

 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

 5. kwestionariusz osobowy (pobierz)

 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” w terminie do dnia 20 lipca 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.