PP.67330.3.2020.

Wysoka, dnia 26 czerwca 2020 roku

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 293/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 256/, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 4 czerwca 2020 roku, zostało wszczęte na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, z siedzibą; Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, postępowanie wsprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) o wydajności ponad 10,0 m3/h, na działce o nr ewid. 10/8, obręb ewid. nr 10 – Stare, gmina Wysoka.

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44). Ogłoszenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia publikacji.

 Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr Artur Kłysz