KOMUNIKAT
Komisarzy Wyborczych w Pile
o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych /M. P. poz. 246/ Komisarze Wyborczy w Pile  podają do publicznej wiadomości informację o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze swojej właściwości terytorialnej obejmującej gminy powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego:

I.     Uprawnionymi do dokonania zgłoszenia są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych utworzonych w tych wyborach lub osoby przez nich upoważnione, a także sami wyborcy. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

II.     Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979) zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, które nie odbyły się 10 maja 2020 r., przez komitety wyborcze, które złożyły zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach 28 czerwca 2020 r.

III.    Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji.

IV.    Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) - w godzinach pracy urzędu.

V.    Kandydatem do składu komisji może być wyłącznie osoba, która ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia oraz stale zamieszkuje na obszarze województwa wielkopolskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin tego województwa.

  Formularze zgłoszenia dostępne są na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile: pila.kbw.gov.pl (poniżej) oraz w urzędzie gminy. Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać  pod numerami telefonów: 67 215-28-71 i 67 215-28-80 lub w urzędzie gminy.

 

 

Więcej informacji:

Uchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 79/2019 PKW z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

 

Komisarz Wyborczy                                         Komisarz Wyborczy
           w Pile I                                                            w Pile II

(-) Daniel Jurkiewicz                                       (-) Roma Dworzańska