PP.67330.2.2020.

Wysoka, dnia 4 czerwca 2020 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 293/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49, w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2020 r., poz. 256/, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Tomasza Przewoźny, ul. Chabrowa 16, 64-800 Rataje, została wydana decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w Wysokiej Wielkiej (rejon u południowego wylotu ul. Św. Walentego m. Wysoka).

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 78 położonej w obrębie ewid. Wysoka Wielka.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

 Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr Artur Kłysz