BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

Określenie stanowiska:

ds. księgowości podatkowej

Wymiar czasu pracy:

pełny etat (40 godzin tygodniowo)

 1. Wymagania niezbędne:

  1) obywatelstwo polskie

  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  3) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym dające kwalifikacje do pracy w administracji publicznej (np. administracja, ekonomia, rachunkowość)

  4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe

  5) nieposzlakowana opinia

 2. Wymagania dodatkowe:

  1) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacja podatkowa

  2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

  3) umiejętność interpretacji aktów prawnych,

  4) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność

  5) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych.

 3. Zakres zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie księgowości podatkowej dot. podatków i opłat lokalnych oraz uzgadnianie wpłat z księgowością budżetową.

 2. Prowadzenie księgowości należności niepodatkowych (czynszu z dzierżawy i najmu, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów itp.) oraz uzgadnianie wpłat z księgowością budżetową.

 3. Sporządzanie bilansów kwartalnych.

 4. Nadzór nad terminowością wpłaconych należności, prowadzenie windykacji należności w zakresie podatków i opłat pobieranych przez Miasto i Gminę Wysoka.

 5. Nadzór nad terminowością wpłaconych należności niepodatkowych, w tym w szczególności: dzierżawy gruntów i nabytych nieruchomości przez osoby prawne i fizyczne, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych gminy, opłat za zajęcie pasa drogowego, wystawianie wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych celem ich egzekucji w trybie administracyjnym.

 6. Terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja.

 7. Bieżąca analiza postepowania egzekucyjnego.

 8. Prowadzenie spraw z zakresu windykacji należności z tytułu podatków i opłat oraz współdziałanie w tym zakresie z urzędami skarbowymi.

 9. Prowadzenie korespondencji w sprawach egzekucji należności podatkowych, w tym zawiadamiania organu egzekucyjnego o wygaśnięciu należności lub zawieszeniu postepowania.

 10. Prowadzenie postępowania przygotowawczego do postępowania sądowego w sprawach o zabezpieczenie należności podatkowych, w tym przygotowanie wniosków o dokonanie wpisu hipotecznego.

 11. Sporządzanie analiz ekonomicznych, materiałów informacyjnych w zakresie zadań wynikających z powierzonego zakresu obowiązków.

 12. Rozliczanie sołtysów z zebranych w drodze inkasa kwot podatków i opłat oraz prowadzenie dokumentacji z tych rozliczeń.

 13. Sporządzanie zestawień do listy wypłat dla inkasentów z tytułu pobranych wpłat.

 14. Rozliczenie opłaty targowej pobranej w drodze inkasa oraz sporządzenie zestawienia do listy wypłat dla inkasentów

 15. Wydawanie zaświadczeń na żądanie podatników oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.

 16. Weryfikacja rachunkowa wniosków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 17. Sporządzanie informacji o stanie i terminie realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego do izb rolniczych oraz składanie dyspozycji przelewów w tym zakresie.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w budynku Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

 2. stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy i środki łączności (telefon stacjonarny i dostęp do internetu),

 3. praca w godzinach: poniedziałek: 7.00-17.00 (w systemie rotacyjnym), wtorek – piątek 7.00 – 15.00,

 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

 5. kwestionariusz osobowy (pobierz)
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” w terminie do dnia 9 czerwca 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.