BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

Określenie stanowiska:

ds. księgowości budżetowej

Wymiar czasu pracy:

pełny etat (40 godzin tygodniowo)

 1. Wymagania niezbędne:

  1) obywatelstwo polskie

  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  3) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym dające kwalifikacje do pracy w administracji publicznej (np. administracja, ekonomia, rachunkowość)

  4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe

  5) nieposzlakowana opinia

 2. Wymagania dodatkowe:

  1) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o rachunkowości,

  2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

  3) umiejętność interpretacji aktów prawnych,

  4) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność

  5) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych.

 3. Zakres zadań na stanowisku:

  I Z zakresu spraw bieżących dotyczących Urzędu Miasta i Gminy Wysoka

  1. Przygotowanie rachunków przyjętych do kontroli finansowej zgodnie z wymogami formalnymi i instrukcją obiegu dokumentów

  2. Sprawdzanie dowodów finansowych pod względem rachunkowym

  3. Dekretowanie dowodów finansowych

  4. Sporządzanie przelewów

  5. Księgowanie na urządzeniach księgowych dochodów Urzędu Miasta i Gminy Wysoka

  6. Uzgadnianie kont na koniec każdego okresu sprawozdawczego

  7. Sporządzanie sprawozdań

  8. Obsługa terminala płatniczego w zakresie przyjmowana opłaty skarbowej oraz sporządzanie raportów z przyjętych wpłat bezgotówkowych

  9. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania, zaopatrywanie w druki

  10. Prowadzenie rejestru gwarancji należytego wykonania umów (w formie niepieniężnej)

  II Z zakresu rozliczania pojazdów gminnych

  1. Wydawanie kart drogowych kierowcom

  2. Miesięczne rozliczanie kierowców ze zużytego paliwa i przebiegu kilometrów

  3. Prowadzenie kart materiałowych paliwa dla pojazdów gminnych

  III Z zakresu spraw związanych z wykonywaniem przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług

  1. Prowadzenie cząstkowych rejestrów zakupów i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości,

  2. Terminowe wystawianie Faktur VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług

  3. Systematyczna kontrola wpływu dochodów i realizacji wydatków podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, w celu terminowego wystawienia faktury VAT

  4. Comiesięczne rozliczenie VAT, sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności VAT

  5. Sporządzanie scentralizowanej deklaracji podatkowej VAT na podstawie deklaracji cząstkowych otrzymanych od jednostek i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Wysoka oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności VAT w urzędzie skarbowym

  6. Kontrola rozliczania VAT w jednostkach i zakładzie budżetowym Miasta i Gminy Wysoka, w szczególności sprawdzanie prawidłowości: prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży, wystawiania faktur oraz sporządzania deklaracji cząstkowych VAT

  7. Współpraca w zakresie centralizacji rozliczenia VAT z osobami wyznaczonymi do rozliczenia w jednostkach i zakładzie budżetowym

  8. Współpraca z urzędem skarbowym w zakresie rozliczeń VAT

  9. Przygotowywanie zapytań w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w budynku Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

 2. stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy i środki łączności (telefon stacjonarny i dostęp do internetu),

 3. praca w godzinach: poniedziałek: 7.00-17.00 (w systemie rotacyjnym), wtorek – piątek 7.00 – 15.00,

 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

 5. kwestionariusz osobowy (pobierz)
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” w terminie do dnia 9 czerwca 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.