PP.67330.2.2020.       

                                                                                Wysoka, dnia 2 kwietnia 2020 roku

 

 

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 293/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 256/, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 31 marca 2020 roku, zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Tomasza Przewoźny, ul. Chabrowa 16, 64-800 Rataje, postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w Wysokiej Wielkiej (rejon u południowego wylotu ul. Św. Walentego m. Wysoka).

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 78 położonej w obrębie ewid. Wysoka Wielka.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44). Ogłoszenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia publikacji.     

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

     mgr Artur Kłysz

 

 

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

-  gabloty ogłoszeń /Wysoka/

- BIP

2. a/akta

IF-W