PP.67330.1.2020.       

                                                                                 Wysoka, dnia 16 marca 2020 roku

 

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 293/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 256/, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 2 marca 2020 roku, zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Romana Cegielskiego, ul. Chopina 1, 61-708 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnych linii kablowych nn-0,4kV, złącza kablowego, słupa nn-04kV, w ramach projektu „modernizacja linii SN-15kV GPZ Wyrzysk – Wysoka – budowa linii kablowej SN-15kV od złącza ZKSN-15kV do stacji 03-1407 „Nowa Rudna” – w m. Rudna, Mościska, Wysoka Wielka w gm. Wysoka”.

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 176, 180/10 położonej w obrębie ewid. 0008 Rudna.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44). Ogłoszenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia publikacji.     

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

     mgr Artur Kłysz

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

-  gabloty ogłoszeń /Rudna, Wysoka/

- BIP

2. a/akta

IF-W