Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. INWESTYCJI

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

 

Określenie stanowiska:

ds. inwestycji

 

Wymiar czasu pracy:

pełny etat

 

1.    Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3)      wykształcenie wyższe lub średnie techniczne ( z minimalnym stażem pracy – 2 lata) Preferowany kierunek – budownictwo

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5)      nieposzlakowana opinia

6)      dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności kodeksu postepowania administracyjnego oraz ustaw: o samorządzie gminnym, prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

1)    umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych

2)    predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność

3)    prawo jazdy kat. B

4)    znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, EXCEL)

 

3.    Zakres zadań na stanowisku:

1)    Prowadzenie i nadzór inwestycji gminnych, w tym:

- przygotowanie dokumentacji technicznej,

- uzgadnianie i rozliczanie inwestycji.

2)    Prowadzenie spraw dot. adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń  i inwentarza biurowego.

3)    W procesach budowlanych i remontowych pozyskiwanie  stosownych uzgodnień, pozwoleń i opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4)    Zlecanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę.

5)    Nadzór nad realizacją inwestycji, generalnych remontów i modernizacji prowadzonych w jednostkach organizacyjnych gminy.

6)    Nadzór nad stanem technicznym budynków stanowiących mienie gminne, prowadzenie dla nich „książek obiektów” szkół i innych jednostek organizacyjnych gminy.

7)    Prowadzenie prac w zakresie planowania i realizacji infrastruktur technicznych zapewniających przygotowanie terenów pod budownictwo.

8)    Przygotowanie merytoryczne materiałów do zamówień publicznych.

9)    Przygotowywanie projektów umów z zakresu budowlano-remontowego.

4.    Warunki pracy na stanowisku:

1)    praca w budynku  Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

2)    stanowisko wyposażone  w zestaw komputerowy i środki łączności (telefon stacjonarny i dostęp do internetu).

 

5.    Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (CV)

2)    list motywacyjny

3)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4)    kwestionariusz osobowy (pobierz)

5)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

6)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

7)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r.

      Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

      Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.