PP.67330.17.2019.       

                                                                             Wysoka, dnia 20 listopada 2019 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49, w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/,

 

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Ryszarda Rozwadowskiego, przedstawiciela firmy Gazkomplex Marta Galasińska, ul. Mateckiego 22/46, 60-689 Poznań, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

„Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR 17,6 dn 125” długości około 2100 m, na dz. nr 170, 198 leżących w obr. ewid Rudna i dz. nr 117, 149/1, 149/2, 188/6, 247 leżących w obr. ewid. Mościska, gmina Wysoka.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

 

 

 

 

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                  mgr Artur Kłysz