PP.67330.17.2019

                                                                       Wysoka, dnia 18 października 2019 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 27 września 2019 roku, zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Ryszarda Rozwadowskiego, przedstawiciela firmy Gazkomplex Marta Galasińska, ul. Mateckiego 22/46, 60-689 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia – „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR 17,6 dn 125” długości około 2100 m, na dz. nr 170, 198 leżących w obr. ewid Rudna i dz. nr 117, 149/1, 149/2, 188/6, 247 leżących w obr. ewid. Mościska, gmina Wysoka.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25.

 

 

 

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                  mgr Artur Kłysz

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

-  gabloty ogłoszeń

- BIP

2. a/akta

IF-W