PP.67330.16.2019.       

                                                                              Wysoka, dnia 30 sierpnia 2019 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49, w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/, na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Andrzeja Olejniczak, ul. Chopina 1, 61-708 Poznań, w dniu 30 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie projektowanej linii kablowej SN-15 kV, w związku z „Projektem modernizacji linii SN-15 kV relacji GPZ Wyrzysk – Wysoka – budowa linii kablowej SN-15 kV od stacji 03-1410 „Mościska B” do stacji 03-1412 „Mościska C” oraz budowa linii kablowej SN-15 kV od stacji 03-1412 „Mościska C” do odłącznika nr 693”, na działce o nr ewid. 171, obręb ewid. nr 7 – Mościska, gmina Wysoka”.

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 171 leżącej w obrębie ewid. Mościska.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

 

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                  mgr Artur Kłysz