PP.67330.15.2019.

Wysoka, dnia 29 sierpnia 2019 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49, w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/, na wniosek ENEA Operator sp. z o.o.,ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Romana Cegielskiego, ul. Chopina 1, 61-708 Poznań, została wydana decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

modernizacja linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Wyrzysk – Wysoka: - budowa linii kablowej SN-15 kV do proj. złącza SN15 kV do stacji 03-1410 „Mościska B” oraz budowa linii kablowej SN-15 kV od proj. złącza SN-15 kV do odł. 743 w m. Mościska, Wysoka Wielka, gm. Wysoka”.

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 28, 79, 78, 29, 171, 205 leżących w obrębie ewid. Mościska i 261, 7, 22, 26 leżących w obrębie ewid. Wysoka Wielka.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.


Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr Artur Kłysz