PP.67330.15.2019.       

                                                                              Wysoka, dnia 31 lipca 2019 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2019 roku, zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Romana Cegielskiego, ul. Chopina 1, 61-708 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

Modernizacja linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Wyrzysk – Wysoka: - budowa linii kablowej SN-15 kV do proj. złącza SN15 kV do stacji 03-1410 „Mościska B” oraz budowa linii kablowej SN-15 kV od proj.  złącza SN-15 kV do odł. 743 w m. Mościska, Wysoka Wielka, gm. Wysoka”.

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 28, 79, 78, 29, 171, 205 leżących w obrębie ewid. Mościska i 261, 7, 22, 26 leżących w obrębie ewid. Wysoka Wielka.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25. Obwieszczenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia wywieszenia.     

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

     mgr Artur Kłysz