Interpelacje i zapytania radnych 3

Data wpływu

Interpeacja/zapytanie    

Radny/Radna

Treść  

Odpowiedź

12.03.2024

Interpelacja nr 238      

(Dot. uzupełnienia aktualności strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy  w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

12.03.2024

Interpelacja nr 237      

(braku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zaległych protokołów Sesji Rady , wyników imiennych głosowań Radnych oraz zbiorczej informacji o petycjach.)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

05.03.2024

Interpelacja nr 236      

(dot. remontu i przebudowy drogi gruntowej w Mościskach  umożliwiającej dojazd do posesji.)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

31.01.2024

Interpelacja nr 235      

(dot.  utwardzenie drogi ulicy Podgórnej)

Kowalski krzysztof

Interpelacja

Odpowiedź

09.01.2024

Interpelacja nr 234      

(dot.  wniesienia uwag do programu funkcjonalno – użytkowego  dla budowy ścieżki rowerowej z Wysokiej do Rudnej.)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

08.01.2024

Interpelacja nr 233      

(dot. uzupełnienia i publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, sprawozdań Burmistrza z działalności między Sesjami Rady i informacji Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka o podejmowanych działaniach między sesjami.)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.12.2023

Interpelacja nr 232      

(dot. remontu nawierzchni drogi)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.11.2023

Interpelacja nr 231      

(dot. prawidłowości oznakowania i montażu znakiem „Objazd” dot. zmiany organizacji ruchu kierunek ul. Walentego w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

23.11.2023

Interpelacja nr 230      

(Dot.  wykonania wzmocnionego pobocza położonego między krawędzią jezdni drogi powiatowej na odcinku Czajcze – Wysoka a gminną ścieżką rowerową wraz z zastosowaniem trwałych elementów bezpieczeństwa ruchu)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

09.11.2023

Interpelacja nr 229      

(dot. kompleksowej zmiany organizacji ruchu na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Słonecznej w Wysokie)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

23.10.2023

Interpelacja nr 228      

(Dot. naprawy drogi  i przywrócenia do przejezdności drogi Młotkowo – Falmierowo)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

02.10.2023

Interpelacja nr 227      

(Dot. usunięcia odpadów z placu zabawa przy ul. Kościelnej w Wysokiej, udzielenia informacji w sprt. Studni kontrolnej przepustu pod ulicą Kościelną w Wysokiej )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

02.10.2023

Interpelacja nr 226      

(Dot. usunięcia odpadów z placu zabawa przy ul. Kościelnej w Wysokiej, udzielenia informacji w sprt. Studni kontrolnej przepustu pod ulicą Kościelną w Wysokiej )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

29.0.2023

Interpelacja nr 225      

(Dot. naprawy pobocza   drogi powiatowej Wysoka- Czajcze  oraz oczyszczenia  ścieżki rowerowej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Pismo

Odpowiedź

27.09.2023

Interpelacja nr 224      

(Dot. budowy stacjonarnego selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

23.08.2023

Interpelacja nr 223      

(Dot. dot. usunięcia usychającego drzewa rosnącego przy ul. Kościelnej w Wysokiej )

Kamila Nadolna

Interpelacja

Odpowiedź

16.08.2023

Interpelacja nr 222      

( Dot. publikacji)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.07.2023

Interpelacja nr 221      

(Dot. zapytania w sprawie braku poprawy cieśnienia wody)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.06.2023

Interpelacja nr 220      

(Dot. wykopania stawku na terenie rekreacyjno-sportowym we wsi Wysoka Mała)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.07.2023

Interpelacja nr 219      

(Dot. zalania placu przy remizie OSP )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.06.2023

Interpelacja nr 218      

(Dot. sprostowania błędnej interpretacji obowiązującego prawa  zawartej w odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 13.04.2023 r. na interpelację nr RMiG.0003.212.2023 )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

07.06.2023

Interpelacja nr 217      

(dot. realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców na ostatnich zebraniach sołectwa Wysoczka)

Paulina Strzałka

Interpelacja

Odpowiedź

07.06.2023

Interpelacja nr 216      

(dot. kontroli prędkości użytkowników ruchu na ul. Świętego Walentego w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

07.06.2023

Interpelacja nr 215      

(dot. naprawy i remontu drogi Wysoka Mała – Mościska oraz uporządkowanie pozostałości wyciętych drzew)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

07.06.2023

Interpelacja nr 214      

(dot. przywrócenia bezpiecznej przejezdności drogi Młotkowo – Falmierowo)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

04.05.2023

Interpelacja nr 213      

(dot.zabezpieczenia przestrzeni publicznej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

30.03.2023

Interpelacja nr 212      

(dot.przeniesienia czynnego gniazda bocianów)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

20.02.2023

Interpelacja nr 211      

(dot. stanu technicznego dróg oznaczonych jako dz. 145 oraz dz. 177 położonych w obrębie Wysoczka)

Paulina Strzałka

Interpelacja

Odpowiedź

31.01.2023

Interpelacja nr 210      

(Dot. ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta i Gminy Wysoka)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

20.01.2023

Interpelacja nr 209      

(dot. racjonalizacji  zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – ul. Strzelecka, park przy Klubie „Pokusa”, Plac Powstańców Wielkopolskich – Rynek oraz rozdziału oświetlenia na obiekcie stacji transformatorowej przy ul. Ogrodowej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedż II

16.01.2023

Interpelacja nr 208        

(Dot. naprawy nawierzchni ul. Matejki w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

16.01.2023

Interpelacja nr 207        

(Dot. poprawy otoczenia miejsca pamięci pomordowanych mieszkańców w Górach Wysockich)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

09.01.2023

Interpelacja nr 206        

(dot. odnowienia „witacza”/y drogowych na granicy administracyjnej gminy Wysoka)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

12.12.2022

Interpelacja nr 205        

(dot. zakresu robót budowlanych, montażu urządzeń  - budowa remizy strażackiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

05.10.2022

Interpelacja nr 204        

(dot. informacji przyczyny skażenia wody )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

06.12.2022

Interpelacja nr 203       

(dot. przepustu drogowego zlokalizowanego pod drogą gminną)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

05.10.2022

Interpelacja nr 202        

(dot.)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

14.11.2022

Interpelacja nr 201        

(dot. prawidłowości prowadzenia robót budowlanych)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

26.10.2022

Interpelacja nr 200        

(dot.instalacji masztu z flagą powstańców wielkopolskich)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

19.10.2022

Interpelacja nr 199        

(dot. wpisania do rejestru zabytkóe nieruchomych województwa wielkopolskiego szlaku kolejowego)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

05.10.2022

Interpelacja nr 198        

(dot. podjęcia działań w sprawie pozyskania do zasobu mienia gminnego zgodnie z mpzp działek nr 224/1 i 224/3 położonych przy ul. Kościelnej oraz przestawienia słupa energetycznego)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

03.10.2022

Interpelacja nr 197        

(dot. bezpieczeństwa  w ruchu drogowym)

Krzysztof Kowalski

Interpelacja

Odpowiedź

23.09.2022

Interpelacja nr 196        

(dot. publikacji uchwały L/371/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23.06.2022 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie ulic: Dworcowej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

16.09.2022

Interpelacja nr 195        

(Dot. powiadomienia mieszkańców – rolników o możliwości składania wniosków suszowych w 2022 r. )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

12.09.2022

Interpelacja nr 194        

(dot. podjętych i planowanych rozwiązań Burmistrza dla oszczędności zużycia energii w przestrzeni publicznej.)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

05.09.2022

Interpelacja nr 193        

(dot. BIP)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

05.07.2022

Interpelacja nr 192        

(dot. wpisania do rejetru zabytków szlaku kolejowego.)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź I

Odpowiedź II

05.07.2022

Interpelacja nr 191        

(dot. budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie.)

Edmund Fonferek

Interpelacja

Odpowiedź

20.06.2022

Interpelacja nr 190        

(Dot. Podjęcia działań w sprawie formalnego uregulowania prawa korzystania do działki nr geodezyjny 227/2 położonej w Bądeczu.)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

19.05.2022

Interpelacja nr 189        

(dot. wszczęcia procedury przeniesienia „czynnego” gniazda bocianów zlokalizowanego na placu przy ul. Kościelnej w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

17.05.2022

Interpelacja nr 188        

(dot.  ujęcia w projekcie budowlanym ścieżki pieszo-rowerowej z Wysokiej do Rudnej, w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1060P)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź

16.05.2022

Interpelacja nr 187        

(dot. zamontowania lustra drogowego – Plac Powstańców Wielkopolskich 25 w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

30.04.2022

Interpelacja nr 186        

(dot. korekty nowowykonanej organizacji ruchu na ul. Lubińskiego, cz. Pl. Powst. Wlkp)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

uzupełnienie

27.04.2022

Interpelacja nr 185        

(dot. naprawy wiaty integracyjnej przy świetlicy wiejskiej w Kijaszkowie i dodatkowej pomocy finansowej z budżetu gminy na zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Kijaszkowo)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.04.2022

Interpelacja nr 184        

(dot. dopuszczenia ruchu na drodze powiatowej Wysoka – Grabówno pojazdów rolniczych o masie całkowitej powyżej 10 ton)

Jan Ciołek

Interpelacja

Odpowiedź

06.04.2022

Interpelacja nr 183        

(dot. ustawienia znaku informacyjnego dot. nazwy ul. Dębowej w Wysokiej, naprawy zaniżenia krawężników na ul. Akacjowej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

30.03.2022

Interpelacja nr 182        

(dot. usunięcia wyrzuconych śmieci z pasa drogowego drogi gminnej gruntowej zlokalizowanej na działce nr 783 w tzw, Górach Wysockich)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

30.03.2022

Interpelacja nr 181        

(dot. Powtórnie zweryfikować boisko sportowe w Kijaszkowie w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

30.03.2022

Interpelacja nr 180       

(Dot. opracowania dokumentacji i realizacja zadania – budowa garażu dla wozu asenizacyjnego w Wysokiej)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

29.03.2022

Interpelacja nr 179        

(dot. przywrócenia prawidłowego ustawienia znaków drogowych na ul. Słonecznej w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

25.03.2022

Interpelacja nr 178        

(dot. naprawy nawierzchni drogi na cmentarz w Wysokiej )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

16.03.2022

Interpelacja nr 177        

(dot. usunięcia śmieci i oznakowania terenu cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

08.03.2022

Interpelacja nr 176        

(dot. przywrócenia ustawienia znaku drogowego „Wysoka Wielka” na wyjeździe z Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

23.02.2022

Interpelacja nr 175        

(dot. wymiany progów zwalniających do Szkoły Podstawowej w Wysokiej, uzupełnienia dziur w nawierzchni drogi  Mościska – Wysoka Wielka, wykonania wjazdów do pól w Mościskach)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

21.02.2022

Interpelacja nr 174        

(Dot. bieżącego remontu dróg gminnych w Wysokiej Małej)

Jan Ciołek

Interpelacja

Odpowiedź

16.02.2022

Interpelacja nr 173        

(dot. : Stanu technicznego drogi dz. 145.  obręb wsi Wysoczka )

Paulina Strzałka

Interpelacja

Odpowiedź

14.02.2022

Interpelacja nr 172        

(dot. : udzielenia informacji w sprawie pożaru obiektu gminnego (strażnicy OSP i świetlicy wiejskiej) w Bądeczu )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

14.02.2022

Interpelacja nr 171        

(dot. : poprawy nawierzchni drogi na ul. Matejki  w Wysokiej )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

10.02.2022

Interpelacja nr 170        

(dot. : udzielenia informacji w spr. wykonania uchwały nr XXXIX/ 289/ 2021 z 29.09..2021 i realizacji interpelacji nr 129 )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

10.02.2022

Interpelacja nr 169        

(dot. : Wyeliminowania zrzutu ścieków do rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej w Wysokiej )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

01.02.2022

Interpelacja nr 168        

( dot. : Filii bibioltecznej w Badeczu  )

Marek Jóźwina

Interpelacja

Odpowiedź

01.02.2022

Interpelacja nr 167        

(dot. : Remontu drogi gminnej znajdującej się na działce 285/1, 166, 130 w Bądeczu )

Stanisław Grzybowski

Interpelacja

Odpowiedź

01.02.2022

Interpelacja nr 166        

(dot. : Dot. remontu drogi gminnej znajdującej się na działce nr 229,230,207/1 w Bądeczu )

Stanisław Grzybowski

Interpelacja

Odpowiedź

27.01.2022

Interpelacja nr 165        

( dot. :  usunięcia gałęziówki i śmieci z pasa drogowego )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.01.2022

Interpelacja nr 164        

(dot. : Uzupełnienia i publikowania w BIP zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.01.2022

Interpelacja nr 163        

(dot. : . w spr. usunięcia odpadów z pasa drogowego drogi gminnej w kier. Gór Wysockich.  )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

14.01.2022

Interpelacja nr 162        

(dot. : wznowienia granic geodezyjnych drogi gminnej położonej na działce nr 166 obrębu Bądecz )

Stanisław Grzybowski

Interpelacja

Odpowiedź

15.12.2021

Interpelacja nr 161        

(dot. zakazu wypuszczania psów z gospodarstw domowych bez opieki właścicieli )

Łukasz Dymitruk

Interpelacja

Odpowiedź

15.12.2021

Interpelacja nr 160        

(Dot. naprawy dachu na świetlicy wiejskiej w Młotkowie)

Paulina Strzałka

Interpelacja

Odpowiedź

15.12.2021

Interpelacja nr 159        

(dot. Opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej Kijaszkowa wraz z zabudowaniami położonymi na granicy sołectwa Kijaszkowo – Czajcze )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

13.12.2021

Interpelacja nr 158        

(dot. propozycji lokalizacji budynku warsztatowo-garażowego na terenie oczyszczalni ścieków w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

07.12.2021

Interpelacja nr 157        

(dot. propozycji przebudowy / rozbudowy boiska sportowego „GLKS” Wysoka)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

01.12.2021

Interpelacja nr 156        

(dot. ujęcia ścieżki rowerowej Kijaszkowo – Czajcze przy przebudowie drogi powiatowej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

24.11.2021

Interpelacja nr 155        

( dot. przygotowania projektu flagi z herbem gminy)

Stanisław Grzybowski

Interpelacja

Odpowiedź

24.11.2021

Interpelacja nr 154        

( dot. sprzątnięcia śmieci przy drogach gminnych)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.11.2021

Interpelacja nr 153        

(Dot. udostępnienia dokumentów z kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej w 2021 r)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

15.11.2021

Interpelacja nr 152        

(Realizacji pisma z dnia 5.05.2021 r. w sprawie udostępnienia dokumentów nt. dofinansowania na wsparcie gmin „popegeerowskich” , tj. gminy Wysoka)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

14.10.2021

Interpelacja nr 151        

(naprawy zniszczonego zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w Wysokiej Małej)

Jan Ciołek

Interpelacja

Odpowiedź

13.10.2021

Interpelacja nr 150        

(udrożnienia przepustu drogowego w miejscowości Rudna pod drogą powiatową Rudna – Mościska)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2021

Interpelacja nr 149        

(, dot. udzielenia informacji w sprawie przyczyny i potrzeby przeprowadzenia dezynfekcji wody pitnej w mieście Wysoka w ostatnim okresie)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.08.2021

Interpelacja nr 148        

()

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

08.09.2021

Interpelacja nr 147        

(dot. realizacji wniosku z dnia 06.05.2019r. w sprawie przejęcia i zamiany gruntów oraz obiektów we wsi Kostrzynek)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

02.09.2021

Interpelacja nr 146        

(Dot.  udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na pokrycie kosztów zakupu i montażu szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe bytowe)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

25.08.2021

Interpelacja nr 145        

(Kontroli oświetlenia  ulicznego w Jeziorkach Kosztowskich,  Budowy wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających  do szkoły)

Magdalena Piszczek

Interpelacja

Odpowiedź

24.08.2021

Interpelacja nr 144        

(dot. montażu oprawy   lampy oświetleniowej  na skrzyżowaniu drogi gminnej  z drogą powiatową Rudna – Mościska)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.08.2021

Interpelacja nr 143        

(zweryfikowania  wybudowanego obiektu boiska sportowego w Kijaszkowie pod wzg. wymogów bezpieczeństwa)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

04.08.2021

Interpelacja nr 142        

(dot. odkrzaczenia drogi gruntowej gminnej Czajcze - Tłukomy)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

28.07.2021

Interpelacja nr 141        

(dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej”)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

19.07.2021

Interpelacja nr 140        

(dot. wyegzekwowania przez Gminę zobowiązań  wynikających z zawartej umowy od wykonawcy  dot.  składowiska odpadów)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

05.07.2021

Interpelacja nr 139        

(dot. publkacji protokołów)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

24.06.2021

Interpelacja nr 138        

(dot. udzielenia informacji w spr. płukania sieci wodociągowdot. propozycji zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka nr XXXVIII/189/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysokaej)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

16.06.2021

Interpelacja nr 137        

(Dot. opublikowania w BIP zmian, statutu Miasta i Gminy Wysoka, Statutów Sołectw, Statutów Osiedla Kościuszki i Słoneczna)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.04.2021

Interpelacja nr 136        

(Uzupełnienia i publikowania na bieżąco wyników imiennych głosowań Radnych)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

11.05.2021

Interpelacja nr 135        

(Dot. udzielenia kompletnej informacji w spr. stopnia zaawansowania realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta i gminy na 2021)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.04.2021

Interpelacja nr 134        

(dot. udzielenia informacji w spr. płukania sieci wodociągowej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

15.03.2021

Interpelacja nr 133        

(Dot.  przygotowania informacji w zakresie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

03.03.2021

Interpelacja nr 132        

(dot. usunięcia z pobocza drogi gruntowej Wysoka – Gmurowo kręgów betonowych i śmieci)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.02.2021

Interpelacja nr 131        

( odpowiedzi na zapytania i interpelacje)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

22.02.2021

Interpelacja nr 130        

( dot. wyznaczenia stanowisk postojowych przy boisku sportowym „GLKS Wysoka” lub zamontowania znaku zakazu parkowania samochodów ciężarowych)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

09.02.2021

Interpelacja nr 129        

( dot. przeglądu sieci wodociągowej, przeglądu wodnych zbiorników ppoż)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.01.2021

Interpelacja nr 128        

( dot. usunięcia słupa teletechnicznego i kabli na wjeździe  w m. Stare)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.01.2021

Interpelacja nr 127        

( Dot. dot. usunięcia śmieci na drodze w Góry Wysockie i oznakowanie  zakazem miejsca)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.01.2021

Interpelacja nr 126        

( Dot. dot. uzupełnienia elementu progu zwalniającego – ul. Słoneczna w Wysokiej.)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.10.2020

Interpelacja nr 125        

( Dot. Usunięcia pnia pozostałego z powalonego drzewa w Bądeczu, Wyeliminowania zrzutu ścieków do rowu przydrożnego w Bądeczu, Usunięcia błota przydrożnego z pobocza drogi w Bądeczu)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedż II

20.10.2020

Interpelacja nr 124        

( Dot.  publikacji materiałow budżetowych)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.08.2020

Interpelacja nr 123        

( Dot. przekazania kserokopii faktury zakupu urządzenia do dezynfekcji )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.08.2020

Interpelacja nr 122        

( Dot. przyłączenia się do interpelacji Radnej E. Dembińskiej dot. propozycji podziału działki gminnej nr 16 w Sędzińcu)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.08.2020

Interpelacja nr 121

( Dot.  naprawy urządzeń na placu zabaw przy ul. Kościelnej w Wysokiej.)

Bartłomiej Noculak

Interpelacja

Odpowiedź

22.08.2020

Interpelacja nr 120

( Dot.  przycięcia drzew i krzewów przy ul. Kościelnej i Szkolnej)

Bartłomiej Noculak

Interpelacja

Odpowiedź

21.08.2020

Interpelacja nr 119

( Dot.  podziału geodezyjnego działki)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

09.09.2020

Interpelacja nr 118

( Dot. zabezpieczenia i sprzątnięcia pomieszczeń po szkole)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

09.09.2020

Interpelacja nr 117

( Dot.  uzupełnienia matariałow)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

21.08.2020

Interpelacja nr 116

( Dot.  wyjazdu nauczycieli, zabezpieczenia szkół, wydatki na obiekty szkolne)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

12.08.2020

Interpelacja nr 115

( Dot.  nabycia działki do zasobu komunalnego)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

05.08.2020

Interpelacja nr 114

( Dot.  oświetlenia wiejskiego w rejonie działania radnego)

Edmund Fonferek

Interpelacja

Odpowiedź

20.07.2020

Interpelacja nr 113

( Dot.  przycięcia drzew)

Krzysztof Kowalski

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź II

01.07.2020

Interpelacja nr 112

(Dot.  utrzymania czystości oraz pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie Miasta i Gminy Wysoka)

Krzysztof Kowalski

Interpelacja

Odpowiedź

01.07.2020

Interpelacja nr 111

(Dot.  wycięcia suchych uszkodzonych topoli przy drodze Wysoka Wielka – Mościska)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

26.06.2020

Interpelacja nr 110

(dot. uzyskania dokuemntacj w sprawie zamiany i przekazania gruntów)

Emila Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

24.06.2020

Interpelacja nr 109

(dot. zamontowania lamp ulicznych)

Edmund Fonferek

Interpelacja

Odpowiedź

18.06.2020

Interpelacja nr 108

(dot. budowy chodnika przy drodze powaitowej)

Krzysztof Kowalski

Interpelacja

Odpowiedź

15.06.2020

Interpelacja nr 107

(przejścia dla pieszych rejon ul. Pocztowej w Wysokiej i  realizacji pozostałego zakresu prac  przez WZDW w Poznaniu.)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź

29.05.2020

Interpelacja nr 106

(Dot.  podłączenia z linii energetycznej zasilania kablowego dla podświetlenia krzyża przy ul. Walentego, w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

29.05.2020

Interpelacja nr 105

( dot.   wniosku rolników w sprawie oznaczenia drogi)

Jan Ciołek

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź

25.05.2020

Interpelacja nr 104

( dot. .  uzupełniania i publikowania w BIP )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.05.2020

Interpelacja nr 103

( dot. uwzględnienia w najbliższych  zmianach w budżecie na 2020 r. 2 zadań inwestycyjnych )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.05.2020

Interpelacja nr 102

( dot.  przekazania samochodu strażackiego)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

25.04.2020

Interpelacja nr 101

( dot. zabezpieczenia niebezpiecznego wykopu)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.05.2020

Interpelacja nr 100

( dot.  wyeliminowania zrzutu ścieków)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.05.2020

Interpelacja nr 99

( dot. pisma w sprawie wykupu działki)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.05.2020

Interpelacja nr 98

( dot. kanalizacji deszczowej na ul. Świ. Walentego)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

25.04.2020

Interpelacja nr 97

( dot.  zmiany MPZP Wysoka)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

24.02.2020

Interpelacja nr 96

( dot. wytyczenia drogi gminnej słupkami „pas drogowy”)

Stanisław Grzybowski

Interpelacja

Odpowiedź

24.02.2020

Interpelacja nr 95

( dot. uprządkowania alei topolowej przy drodze gminnej Wysoka – Stare)

Stanisław Grzybowski

Interpelacja

Odpowiedź

24.02.2020

Interpelacja nr 94

( dot. remontu drogi gminnej Wysoka – Stare)

Stanisław Grzybowski

Interpelacja

Odpowiedź

24.02.2020

Interpelacja nr 93

( dot. wycięcia suchych drzew i przycięcia gałęzi przy drodze gminnej)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

24.02.2020

Interpelacja nr 92

( dot. naprawy drogi gminnej w Mościskach)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

24.02.2020

Interpelacja nr 91

( dot. przekazania kopii ekspertyzy dachu  świetlicy wiejskiej)

Magdalena Piszczek

Interpelacja

Odpowiedź

21.02.2020

Interpelacja nr 90

( dot. zakupu wozu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

21.02.2020

Interpelacja nr 89

( dot. złożenia wniosku dot. Otwartych Stref Aktywności)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

10.02.2020

Interpelacja nr 88

( dot. zamieszczania informacji)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

29.01.2020

Interpelacja nr 87

( dot. zakupu samochodu do wywozu nieczystości)

Henryk Stańćzyk

Interpelacja

Odpowiedź

28.01.2020

Interpelacja nr 86

( dot. wskazania terminu wycinki drzewa)

Magdalena Piszczek

Interpelacja

Odpowiedź

28.01.2020

Interpelacja nr 85

( dot. szczegółowych informacji kosztów naprawy samochodu asenizacyjnego)

Magdalena Piszczek

Interpelacja

Odpowiedź

20.01.2020

Interpelacja nr 84

( dot. Udzielenia odpowiedzi w sprawie prawa i zasad korzystania przez młodzież (dzieci) z zajęć realizowanych w świetlicy socjoterapeutycznej w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

17.01.2020

Interpelacja nr 83

( dot. wykonania przejścia dla pieszych)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

17.01.2020

Interpelacja nr 82

( dot.  przycinki drzew)

Bartłomiej Noculak

Interpelacja

Odpowiedź

30.12.2019

Interpelacja nr 81

(dot. zwiększenia bezpieczeństwa na wyjeździe z parkingu  przy sali sportowej w Czajczu )

Marek Jóźwina

Interpelacja

Odpowiedź

30.12.2019

Interpelacja nr 80

(dot.  montażu lampy przy przystanku w Czajczu )

Marek Jóźwina

Interpelacja

Odpowiedź

30.12.2019

Interpelacja nr 79

(dot. odtworzenia granicy drogi i rowów w Czajczu)

Marek Jóźwina

Interpelacja

Odpowiedź

18.12.2019

Interpelacja nr 78

(dot.  zmiany organizacji ruchu ulica ogrodowa)

Joanna Siodła

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Interpelacja nr 77

(dot.  przystanku PKS w Bądeczu)

Bartłomiej Noculak

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Interpelacja nr 76

(dot.  usunięcia suchej naderwanej gałęzi z drzewa rosnącego  przy drodze 190 )

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Interpelacja nr 75

(dot.  przystanku PKS w Bądeczu)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Interpelacja nr 74

(dot. realizacji zadań z funduszu sołeckiego w miejscowości Bądecz )

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Interpelacja nr 73

(dot.  realziacji zadań remontowych dróg)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Interpelacja nr 72

(dot.  wycinki drzew przy drodze nr 190)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Zapytanie nr 71

(dot.  zakupu wozu strażackiego dla OSP Wysoka)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

04.12.2019

Interpelacja nr 70

(dot.  zabezpicenia hali sportowej przed gołębiami)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

04.12.2019

Interpelacja nr 69

(dot.  utworzenia Pogotowia Stomatologicznego)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

04.12 .2019

Interpelacja nr 68

(dot.  utworzenia Poradni Okulistycznej)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

14.11.2019

Interpelacja nr 67

(dot.  zakończenia koncepracji odwodneinia zakrętu)

Magdalena Piszczek

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 66

(dot.  naprawy uszkodzonej pokrywy studzienki  przy ul. Kościelnej)

Bartłomiej Noculak

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 65

(dot. konserwacji oraz uporządkowania terenu placu zabaw, przy ul. Kościelnej)

Bartłomiej Noculak

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 64

(dot. zakupienie banera do promocji gminy)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 63

(dot. organizacji  „Mikołaja” dla dzieci we wsi Mościska)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 62

(dot. uzupełnienia ubytków w nawierzchni dróg na terenie wsi Bądecz )

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 61

(dot. usunięcia przewróconego drzewa  w Bądeczu)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 60

(dot. przecieku dachu na świetlicy wiejskiej w Czajczu)

Marek Jóźwina

Interpelacja

Odpowiedź

27.09.2019

Interpelacja nr 59

(dot. ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Stzreleckiej)

Krzysztof Kowalski

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź

27.09.2019

Interpelacja nr 58

(dot. ujęcia w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Poznań zadań  do wykonania w m. Wysoka)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

19.08.2019

Interpelacja nr 57

(dot. zwiększenia środków finansowych dla sołectw z otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego zwrotu środków finansowych)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

16.09.2019

Interpelacja nr 56

(dot. udzielenia informacji o podjętych  działaniach w zakresie wykonywania uchwał  w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

28.08.2019

Interpelacja nr 55

(przekształcenie prawa wieczystego użytkowania)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

28.08.2019

Interpelacja nr 54

(zabezpieczenie pustostanu w budynku OUK)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

 Odpowiedź

09.09.2019

Interpelacja nr 53

(Czy wieś Kostrzynek może przystąpić do projektu Pięknieje Wielkopolska Wieś)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

09.09.2019

Interpelacja nr 52

(projektu kanalizy i wodociągu dla wsi Mościska)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

09.09.2019

Interpelacja nr 51

(wywozu galęzi ze wsi Mościska)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

09.09.2019

Interpelacja nr 50

(odwodnienia wsi Mościska)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

19.08.2019

Interpelacja nr 49

(dotyczy udzielenia odpowiedzi na zapytania mieszkańców)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Odpowiedź 3
Odpowiedż 4

19.08.2019

Interpelacja nr 48

(dotyczy publikacji wykazów głosowań)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

19.08.2019

Interpelacja nr 47

(dotyczy udzielenia odpowiedzi na wnioski z zebrań wiejskich)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

19.08.2019

Interpelacja nr 46

(dotyczy publikacji zarządzeń)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

07.08.2019

Interpelacja nr 45

(dotyczy propozycji zmiany ruchu drogowego na ulicy Słonecznej)

Krzysztof Kowalski

Interpelacja

Odpowiedź

06.08.2019

Interpelacja nr 44

(dotyczy remontu i naprawy obeliska - pomnika w Górach Wysockich)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

31.07.2019

Interpelacja nr 43

(dotyczy zmiany uchwały w MPZP Miasta Wysoka)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.07.2019

Interpelacja nr 42

(dotyczy zmiany organizacji ruchu na ulicy Świetego Walentego w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.07.2019

Interpelacja nr 41

(dotyczy zapytania o wymiar godzin w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Bądeczu)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.07.2019

Interpelacja nr 40

(dotyczy rekultywacji składowisk aodpadów)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

Uzupełnienie

10.07.2019

Interpelacja nr 38

(dotyczy zmiany uchwały w sprawie okreslenia ilości godzin dla pedagodów, psychologów, logopedów)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź