PP.67330.14.2019    

                                                                         Wysoka, dnia 19 lipca 2019 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49, w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/, na wniosek firmy Polkomtel Infrastruktura  Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Agnieszkę Kampa, DIGICOS S.A., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań, w dniu 19 lipca 2019 r., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: instalacja kontenera prefabrykowanego (żelbetowego) dla awaryjnego źródła zasilania w energię elektryczną – jakim będzie agregat prądotwórczy, lokalizowany na terenie stacji telefonii komórkowej  BT33270 TOMASZEWO, sytuowanej na dz. nr 2/2 w ms. Jeziorki Kosztowskie w gminie Wysoka.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

     mgr Artur Kłysz