INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA 

z dnia 2 lipca 2019 r.

o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. podziału sołectwa Mościska.

 

            Uprzejmie informuję, że 1 lipca 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie w Mościskach, podczas którego przeprowadzono konsultacje społeczne dot. podziału Sołectwa MOŚCISKA na dwa odrębne: Mościska i Kostrzynek.

            W zebraniu udział wzięło 30 osób w głosowaniu nad wnioskiem o podział sołectwa uczestniczyły 24 osoby uprawnione, w tym: za – 0 głosów, przeciw - 23 osoby, wstrzymała się - 1 osoba  (6 osób nie brało udziału w głosowaniu).

 

Wniosek: mieszkańcy Sołectwa Mościska opowiedzieli się przeciwko podziałowi sołectwa na dwa odrębne Mościska i Kostrzynek.

 

 

Zał. 1

Uchwała Nr 5/2019 Zebrania  Wiejskiego Sołectwa Mościska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska mieszkańców dot. podziału sołectwa Mościska.