ZARZĄDZENIE  NR 97/2019

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  WYSOKA

z dnia 10 czerwca 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenia Nr 95/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych.

 

            Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 lit.c Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującym na terenie miasta i gminy Wysoka, uchwalonego Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2019 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Z 2019 r., poz. 3824) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 95/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych zmienia się zapis  §1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„ §1.1. W celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw wody z urządzeń wodociągowych wprowadzam zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, upraw rolnych, innych terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie miasta i gminy Wysoka w okresie od dnia 06.06.2019 r. do odwołania, w godzinach od 5.00 do 23.00.”

 

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz MiG Wysoka

mgr Artur Kłysz