PP.67330.14.2019    

                                                                         Wysoka, dnia 11 czerwca 2019 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2019 roku, (po uzupełnieniu wniosku z dnia 22 maja 2019 r.), zostało wszczęte na wniosek firmy Polkomtel Infrastruktura  Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Agnieszkę Kampa, DIGICOS S.A., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: instalacja kontenera prefabrykowanego, żelbetowego dla awaryjnego źródła zasilania w energię elektryczną – jakim będzie agregat prądotwórczy, na terenie stacji telefonii komórkowej  BT33270 TOMASZEWO, sytuowanej na dz. nr 2/2 w ms. Jeziorki Kosztowskie w gminie Wysoka.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25. Obwieszczenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia wywieszenia.     

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

     mgr Artur Kłysz