PP.67330.10.2019.       

                                                                              Wysoka, dnia 30 maja 2019 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49, w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/, na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Grzegorza Jarysz, os. Kosmonautów 12/33, 61-627 Poznań, w dniu 30 maja 2019 r., została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia; modernizacja linii SN-15 kV GPZ Wyrzysk – Wysoka:  budowa linii kablowej SN-15 kV od stacji 03 – 1407 „Nowa Rudna” do proj. złącza ZKSN-15 kV oraz od proj. złącza ZKSN-15 kV do odł. 981.

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 176, 177, 97, 39/2, 75, 60 leżących w obrębie ewid. Rudna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji. Ogłoszenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia publikacji.     

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

     mgr Artur Kłysz