PP.67330.10.2019.       

                                                                              Wysoka, dnia 9 kwietnia 2019 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 8 marca 2019 roku, zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Grzegorza Jarysz, os. Kosmonautów 12/33, 61-627 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

modernizacja linii SN-15 kV GPZ Wyrzysk – Wysoka:  budowa linii kablowej SN-15 kV od stacji 03 – 1407 „Nowa Rudna” do proj. złącza ZKSN-15 kV oraz od proj. złącza ZKSN-15 kV do odł. 981.

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 176, 177, 97, 39/2, 75, 60 leżących w obrębie ewid. Rudna.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25. Ogłoszenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia publikacji.     

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

     mgr Artur Kłysz

 

Otrzymują:

 

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

-  gabloty ogłoszeń /Rudna, Wysoka/

- BIP

2. a/akta

IF-W