PP.67330.3.2019.

Wysoka, dnia 14 marca 2019 roku

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2019 roku, zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator sp. z o.o.,ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Andrzeja Olejniczak, ul. Chopina 1, 61-708 Poznań, postępowanie wsprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia związanego z modernizacją linii SN-15 kV relacji GPZ Wyrzysk – Wysoka; - budowa linii kablowej SN-15 kV od stacji 03-1412 „Mościska C” do stacji 03-1413 „Mościska A” oraz od stacji 03-1413 „Mościska A” do złącza ZKSN-15 kV”, w związku z likwidacją linii SN-15 kV relacji GPZ Wyrzysk – Wysoka.

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 221/2, 210 leżących w obrębie ewid, Rudna i 191, 197, 149/2, 65, 23, 188/6 leżących w obrębie ewid. Mościska.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25. Ogłoszenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia publikacji.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr Artur Kłysz