PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd Miasta i Gminy

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

Sala ślubów

Porad udzielają adwokaci i radcy prawni

Zapisy na porady pod numerem telefonu  67 210 93 80

Kobiety w ciąży obsługiwane są poza kolejnością

ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁANEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁANEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ w 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osoba uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych  oraz zabezpieczenia społecznego.

Edukacja prawna

Obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechnienia wiedzy o:

 1. Prawach i obowiązkach obywatelskich,
 2. Działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 3. Mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 4. Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 5. Dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiazywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. Przygotowanie projektu wniosku  i przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. Przeprowadzenie mediacji;
 5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatne mediacja nie obejmuje spraw do których:

 1. Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postepowania mediacyjnego;
 2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wstępuje przemoc.

Osoby uprawnione:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach w których udzielane są nieodpłatne porady prawne na obszarze powiatu.

UWAGA!

OSOBY Z TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ  i ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, KTÓRE NIE MOGĄ STAWIĆ SIĘ W PUNKCIE OSOBIŚCIE.

W celu  zapewnienia jak najlepszej obsługi, osoby mające trudności w komunikowaniu się oraz osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście powinny zgłosić się przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem porady.  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową można udzielić porady prawnej poza punktem.

Zgłoszeń można dokonać pisemnie na adres: Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa, al. Niepodległości 33/ 35, 64-920 Piła, e-mailem marta.wojnar@powiat.pila.pl lub telefonicznie pod numerem  67 210 93 86 lub numerem wskazanym przez starostę – 67 210 83 80


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LOKALIZACJA I HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ