Wysoka, dnia 9 stycznia 2019 r.

RMiG.00021.5.2019

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018.994) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję V Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

    Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 

Przedkładam proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną Miasta i Gminy Wysoka.

3.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

4.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5.    Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

8.    Informacja przedstawiciela Związku Międzygminnego „PRGOK” w Pile w sprawie  realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

9.    Informacja w sprawie zabezpieczenia usług medycznych na terenie miasta i gminy Wysoka w 2019 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na terenie gminy Wysoka. - Projekt uchwały nr 1.

11.  Przedstawienie zawansowania prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (SUiKZP), w tym:

12.  prezentacja przyjętych wstępnych rozwiązań dla zmienianych obszarów w tym propozycja przebiegu obwodnicy (DW nr 190) miasta Wysoka,

13.  dyskusja, uwagi i wnioski.

14.  Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

15.   Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym i udzielonych odpowiedzi.

 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. - Projekt uchwały nr 2.

17.  Podjęcie uchwały w  sprawie  projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wysoka. Projekt uchwały nr 3.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat. - Projekt uchwały nr 4.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy - Projekt uchwały nr 5.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2019 r.:

21.  Komisji Budżetowo- Gospodarczej - Projekt uchwały nr 6.

22.  Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego - Projekt uchwały nr 7.

23.  Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Projekt uchwały nr 8.

24.  Komisji Rewizyjnej - Projekt uchwały nr 9.

25.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok - Projekt uchwały nr 10.

26.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019- 2030 - Projekt uchwały nr 11.

27.  Przedstawienie informacji w sprawie rozstrzygnięć nadzorczych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

    a) w  sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka  dot. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

    b)  w sprawie uchwały dot.  wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości i zasad ustalenia oraz sposobu pobierania tej opłaty.

    c)  ewentualne podjęcie uchwał - Projekty uchwał nr 12 i 13.

28.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta i Gminy Wysoka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Projekt uchwały nr 14.

29.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

30.  Zapytania i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

31.  Wolne wnioski.

32.  Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Miasta i Gminy.

33.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

34.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

35.  Zakończenie obrad i zamknięcie V sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

 

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy

                                                                                    (-) inż. Henryk Stańczyk