Przedstawiamy Państwu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na terenie gminy Wysoka.

W dniach od 17 października do 7 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w sali nr 17, w godzinach urzędowania – projekt wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu, o czym szczegółowo informujemy w ogłoszeniu z dnia 9 października 2018 roku.