Przedstawiamy Państwu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka, które jest w fazie opracowania