INFORMACJA

MIEJSKIEJ KOMISJI W WYSOKIEJ

Z dnia 27 września 2018 r.

o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Wysokiej na podstawie art.410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) przyznaje  numery listom kandydatów tych komitetów wyborczych, którym nie został przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez Komisarza Wyborczego. Numery te Miejska Komisja Wyborcza w Wysokiej przyznaje w drodze losowania, najpierw listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym spośród numerów po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Pile, a następnie listom kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów tylko w jednym okręgu wyborczym spośród numerów następujących po numerach wykorzystanych wcześniej.

            Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 28 września 2018 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej – Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

            Osoby zgłaszające listę kandydatów zostaną poinformowane telefonicznie o dacie, godzinie i miejscu przeprowadzenia losowania. Nieobecność osoby zgłaszającej listę nie wstrzymuje losowania.

            Z przebiegu losowania sporządza się protokół a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia.

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY

                                                                                   MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

                                                                                                   W WYSOKIEJ

                                                                                       /-/ WITOLD PIOTROWICZ