Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej informuje, że od dnia 15.06.2018 r. wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki na terenie Gminy Wysoka na okres 3 lat. Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy decyzją nr BD.RET.070.88.2018.EK z dnia 23.05.2018 r. Zgodnie z art. 24f ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwana dalej ustawą) wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Taryfy dla Miasta i Gminy Wysoka zostały ogłoszone przez organ regulacyjny w dniu 07.06.2018 r. W związku z tym zaczynają obowiązywać od dnia 15.06.2018 r. Zgodnie z art. 24g ustawy dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Taryfy zostały zatwierdzone na okres 3 lat. Ceny i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych 12-miesięcznych okresów następujących po sobie.

Obowiązują one w terminach:

  • 1-12 m-ce: od 15.06.2018 r. do 14.06.2019 r.

  • 13-24 m-ce: od 15.06.2019 r. do 14.06.2020 r.

  • 25-36 m-ce: od 15.06.2020 r. do 14.06.2021 r.

 

Wyszczególnienie cen i stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wysoka

Lp

Wyszczególnienie cen

i stawek opłat

Taryfa na okres od 1-12 m-ca

(od 15.06.2018r. do 14.06.2019r.)

Taryfa na okres od 13-24 m-ca

(od 15.06.2019r. do 14.06.2020r.)

Taryfa na okres od 25-36 m-ca

(od 15.06.2020r. do 14.06.2021r.)

1

Cena za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia ( zł/1m3)

2,97

3,12

3,12

2

Stawka opłaty abonamentowej za wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego

(zł/odbiorcę/m-c)

2,44

2,53

2,67

3

Stawka opłaty abonamentowej za wodę w oparciu o przeciętne normy zużycia wody

(zł/odbiorcę/m-c)

2,44

2,53

2,67

4

Cena za ścieki wprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania (zł/1m3)

6,28

6,57

6,84

5

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

(zł/odbiorcę/m-c)

2,51

2,66

2,83

6

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki w oparciu o przeciętne normy zużycia wody

(zł/odbiorcę/m-c)

2,51

2,66

2,83

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług.