OŚ.6220.1.2018                                                                              Wysoka, dnia 16.01.2018r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j.Dz.U.2017.1257) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że na wniosek inwestora – przedsiębiorstwo Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. z siedzibą w Wysoczce 21, 89-320 Wysoka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na montażu linii do produkcji pianki, montażu dwóch lakierni oraz budowie hali produkcyjno – magazynowej na dz. o nr ewid. 62/4, obręb 0012 Wysoczka, gm. Wysoka.

W ww. sprawie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wyrażenie opinii czy przedmiotowa inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia strony mają prawo do składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie oraz zapoznania się z dokumentami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, pok.21.