OŚ.6220.13.2017

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j.Dz.U.2017.1257) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Wysoka.”

W ww. sprawie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile o wyrażenie opinii czy przedmiotowa inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia strony mają prawo do składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie oraz zapoznania się z dokumentami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, pok.21.