Wysoka, dnia 2 stycznia 2018 r.

PP.6721.1.2017

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka w obszarze Gminy Wysoka

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka w obszarze Gminy Wysoka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3, w związku art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wysoka uchwały Nr XXXVIII/193/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka w obszarze gminy Wysoka.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, e-mail: office@gminawysoka.pl, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: office@gminawysoka.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej