PP.67330.15.2017 Wysoka, dnia 27 listopada 2017 roku

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2017 roku, zostało wszczęte na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „budowy odcinka wodociągu uzupełniającego sieć w ms. Czajcze (rejon szkoły)”.

Inwestycja planowana do realizacji na dz. Nr 233/4, 226, 225, 133/2 leżących w obrębie ewidencyjnym Czajcze, gmina Wysoka.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej