PP.67330.12.2017                                            

Wysoka, dnia 16 sierpnia 2017 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r., poz. 23/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 3 lipca 2017 roku, po uzupełnieniach wniesionych w dniu 27 lipca 2017 roku, zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, dla której ustanowiono pełnomocnika w osobie Pani Elżbiety Szymanowicz /ul. Chopina 1, 61-708 Poznań/, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „modernizacja linii SN 15 kV relacji GPZ Wyrzysk-Wysoka”.

Inwestycja planowana do realizacji w obrębie ewidencyjnym Kijaszkowo i Czajcze, w gminie Wysoka, na działkach nr;

- Kijaszkowo 121/1, 122/1, 123/1, 21 oraz na części działek nr 123/2, 122/2, 121/2,

- Czajcze 44 i 45.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25.

 

                                                                                                                   z up. Burmistrza

                                                                                                           mgr Halina Borowczyk

                                                                                                     Sekretarz Miasta i Gminy Wysoka

 

 

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

-  gabloty ogłoszeń

- BIP

2. a/akta

IF-W