PP.67330.11.2017                            

Wysoka, dnia 17 sierpnia 2017 roku

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                

 

                                                                                                                 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073/, z zastrzeżeniem art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r., poz. 23/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia,

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, dla której ustanowiono pełnomocnika w osobie Pani Elżbiety Szymanowicz /ul. Chopina 1, 61-708 Poznań/,

w dniu 17 sierpnia 2017 roku, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

„modernizacja linii SN 15 kV relacji GPZ Wyrzysk-Wysoka”.

Inwestycja planowana do realizacji w obrębie ewidencyjnym Kijaszkowo, w gminie Wysoka, na działkach nr 103, 31, 90/1, 88, 86, 30/1, 30/2, 26, 25, 24/2, 28/4, 29, 27/2, 23/3, 16/2, 22, 152, 21, 23/2, 149, 75/1.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

 

 

                                                                                                                                z up. Burmistrza

                                                                                                                           mgr Halina Borowczyk

                                                                                                               Sekretarz Miasta i Gminy Wysoka

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. strony poprzez;

-  wywieszenie na gablotach ogłoszeń (Kijaszkowo, Tłukomy, UMiG Wysoka)

- publikację w BIP

2. a/akta

IF-W