PP.67330.11.2017 Wysoka, dnia 19 lipca 2017 roku

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r., poz. 23/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 3lipca 2017 roku, zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, dla której ustanowiono pełnomocnika w osobie Pani Elżbiety Szymanowicz /ul. Chopina 1, 61-708 Poznań/,

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia; „modernizacja linii SN 15 kV relacji GPZ Wyrzysk-Wysoka” (odcinek 4).

Inwestycja planowana do realizacji w obrębie ewidencyjnym Kijaszkowo, w gminie Wysoka, na działkach nr 103, 31, 90/1, 88, 86, 30/1, 30/2, 26, 25, 24/2, 28/4, 29, 27/2, 23/3, 16/2, 22, 152, 21, 23/2, 149, 75/1.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

- gabloty ogłoszeń

- BIP

2. a/akta

sprawę prowadzi:

insp. ds.PP

I.Firlej - Wachowska

tel.: 67 2871004 w. 44