Wysoka, dnia 7 listopada 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020”

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Konsorcjum firm:

BIOSTAT Zdzisław Wolny, ul. Fliegera 18/24, 40-060 Katowice – Lider Konsorcjum

Grupa BST Sp. z o.o., ul. Mieczyków 12, 40-478 Katowice – Partner Konsorcjum

Cena ofertowa – 15.000,00 zł brutto

(słownie: piętnaścietysięcyzłotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

Oferta uzyskała największą ilość punktów i spełniła wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka