PP.67330.2.2017.

Wysoka, dnia 5 maja 2017 roku

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm./ i art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23/, zawiadamia się o wydaniu dnia 5 maja 2017 roku, decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.;

„przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu na dom opieki społecznej”.

Przedsięwzięcie planowano do realizacji na działce nr 326/2 leżącej w obrębie wsi Tłukomy.

Inwestor; Pani Natalia Kowalska zam. przy ul. Różanej 8 w Krajence, 77 – 430 Krajenka.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

Decyzja stanie się ostateczną po upływie 28 dni od dnia obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej

Otrzymują:

1. strony poprzez;

- wywieszenie na gablotach ogłoszeń (Tłukomy, UMiG Wysoka)

- publikację w BIP

2. a/akta

JP