PP.67330.1.2017. Wysoka, dnia 30 maja 2017 roku

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że na podstawie art. 104, (49) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23/, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, art. 53 ust. 1- 4 i art. 54 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm./, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Ryszarda Rozwadowskiego, ul. Długa 14, 64-800 Strzelęcin, dnia 30 maja 2017 roku, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

„Budowa gazociągu ś/c dn 63 PE w miejscowości Rudna w gminie Wysoka”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach nr 8/2, 39/2 leżących w obrębie wsi Rudna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

Decyzja stanie się ostateczną po upływie 28 dni od dnia obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej