Uchwała Nr   XIV / 87 / 2008
Rady Miasta i Gminy Wysoka

z  dnia  28 lutego  2008 roku

 

 

zmieniająca  Uchwałę    Nr X /55/2007 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 września 2007r. w sprawie  procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Wysoka.

 

     Na podstawie  art  . 53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  Nr    142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Dotychczasowy  § 4. pkt 3. Uchwały Nr X/55/2007  Rady  M i G Wysoka z dnia 24 września 2007r. zmienia się i otrzymuje  brzmienie;

3.    Objaśnienia do uchwały budżetowej powinny obejmować:

1)       kalkulację dochodów budżetowych według źródeł  ich pozyskiwania;

2)    informację o wydatkach bieżących z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu

płac, naliczeń  składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

3)    informację  o wydatkach  inwestycyjnych ze wskazaniem zadań

       kontynuowanych i noworozpoczynanych, zobowiązań w zakresie    

       inwestycji, spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na    

       realizację  inwestycji;

4)   omówienie  poziomu zadłużenia gminy,  przychodów    związanych z pokryciem deficytu

budżetowego oraz rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętych  długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek, w tym źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej;

 

2. Po § 4. pkt. 3 wyżej wymienionej uchwały dodaje się § 4. pkt. 3a, który otrzymuje brzmienie;

„3a) prognozę  łącznej   kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i na lata następne,      która  winna przedstawiać.

a)       rodzaj  zadłużenia  ( kredyt, pożyczka, nazwa zadań, które zostaną sfinansowane kredytem czy pożyczką );

b)       wartość  nominalna  zadłużenia;

c)       data  zaciągnięcia  zadłużenia;

d)       stan  zadłużenia  na koniec danego roku budżetowego;

e)       raty  i  odsetki przypadające do spłaty w poszczególnych latach;

f)        prognozowane  dochody  w budżecie M i G w poszczególnych latach;

g)       prognozowane  wydatki  w budżecie  M i G  w poszczególnych latach.”

 

3. Dotychczasowy § 5. pkt 2. Uchwały Nr X/55/2007  Rady M i G Wysoka z dnia 24 września 2007r. zmienia się i otrzymuje  brzmienie;

 

„ 2. Załącznikami do uchwały budżetowej sporządzanymi w formie tabelarycznej są:

1)      plan dochodów w  podziale   na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej;

2)      plan  wydatków  w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej ;

3)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  zleconych   Gminie i innych zadań zleconych ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej;

4)      plan  wydatków  zadań inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w roku budżetowym z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy i zadania;

5)      wydatki  na   wieloletnie programy  inwestycyjne, z wyodrębnieniem wydatków na  finansowanie poszczególnych programów;

6)      Wydatki jednostek pomocniczych w roku budżetowym w podziale na działy, rozdziały i paragrafy;

7)      źródła  pokrycia    deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu - przychody i rozchody budżetu;

8)      dotacje  celowe   otrzymane na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie  umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

9)      wydatki  na   programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz  innych środków nie podlegających zwrotowi;

10)   plan  przychodów    i wydatków zakładów budżetowych oraz zakres  i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych zakładów budżetowych;

11)   plan  przychodów   i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

12)   w przypadku posiadania przez jednostki rachunku dochodów własnych oraz utworzenia  gospodarstw    pomocniczych w jednostkach budżetowych będzie dodatkowo  plan przychodów i wydatków;

13)   w przypadku podpisania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym wykaz  obowiązujących    umów.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i  Gminy  Wysoka.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .