Uchwała Nr  XIV/ 88/2008

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia  28  lutego  2008 roku

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej” na rok budżetowy 2008.

 

 

            Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 1(Dz. U. z 2006 r.  Nr 123, poz. 858) oraz art.174 ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)  Rada Miasta i  Gminy Wysoka  uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się  jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej  za zrzut ścieków bytowych do oczyszczalni w Wysokiej, dowożonych beczkowozem od mieszkańców Gminy Wysoka w wysokości;

 brutto  3,45 za

netto     3,22 zł   za 1 m3   plus podatek VAT  7% tj.   0,23zł.  

        2. Dotacja przedmiotowa o której mowa w pkt. 1 dotyczy osób fizycznych, które nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej

3. Szczegółową kalkulację stawek jednostkowych, o których mowa w  pkt. 1, zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Zasady przekazania i rozliczenia  dotacji  zostaną  określone w  porozumieniu pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Wysoka a Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i  Gminy  Wysoka.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 r.  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i  Gminy  Wysoka.

                                                                                                         


                                                                                                                                                                     Załącznik Nr 1 do Uchwały

                                                                                                                                                                     Nr XIV/  88  /2008r.

                                                                                                                                                                     Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                                                     z dnia   28 lutego 2008 r.

 

KALKULACJA  STAWEK  JEDNOSTKOWYCH DOTACJI  PRZEDMIOTOWYCH

DLA  ZAKŁADU  BUDŻETOWEGO  -Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej  NA  2008 ROK

 

1. Planowana ilość ścieków bytowych dowożonych  beczkowozem do oczyszczalni ścieków w Wysokiej na cały rok  wynosi      7.000 m3 .

 

2. Planowana ilość ścieków bytowych dowożonych beczkowozem do oczyszczalni w Wysokiej, która będzie podlegała  dotacji z   budżetu gminy. Planuje się dofinansowanie od  01 kwietnia do 31 grudnia 2008 tj.   7000m3 : 4 kwartały  roku  2008r  * 3 kwartały =  5.250 m3.

 

3. Koszt jednostkowy dowozu ścieków bytowych do oczyszczalni w Wysokiej według  Zarządzenia  Nr  35 /2006 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia   24   sierpnia  2006r. zmienionego Zarządzeniem Nr 3/2008 z dnia 15 lutego 2008 wynosi;   netto 9,66 plus  7% podatek VAT

0,68   razem  brutto   10,34 za 1 m3.

 

4. Zatwierdzony koszt jednostkowy  zrzutu  ścieków do oczyszczalni w Wysokiej z kanalizacji  według Uchwały Nr  VIII/44/2007  Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia   31 maja  2007r.wynosi;  netto 3,22  plus podatek VAT  7%   0,23 wynosi  razem brutto 3,45za 1m3.

 

5. Stawka dotacji przedmiotowej do 1m3 ścieków dowożonych beczkowozem do oczyszczalni ścieków w Wysokiej od mieszkańców gminy wynosi;

50 %   różnicy  ceny , pomiędzy  kosztem za 1m3 ścieków dowożonych beczkowozem tj.  10,34zł  a kosztem za 1m3 przyjętych  ścieków z kanalizacji sanitarnej  tj. 3,45zł.

 

6. Dotacja przedmiotowa do 1m3  wynosi  brutta;   ( 10,34 – 3,45 )* 50%  =  3,45

 

7. Wysokość dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej w roku 2008  wynosi ;

     - przewidywana ilość  ścieków podlegających dofinansowaniu                             5.250 m3

     - cena dofinansowania     1m3  wynosi  brutto                                                                 3,45

    ___________________________________________________________________________________

     Wysokość przewidywanej dotacji przedmiotowej w 2008r. wynosi                        18.113,00